Repetition Of Difference

Repetition Of Difference

  1. ol-ello reblogged this from autonomy1
  2. eikona said: This is exceptional
  3. autonomy1 posted this